נגישות
עיצוב אתר: עדי שפרן
צילום צמידים: גלי להב

תקנון החנות


החנות המקוונת מופעלת על ידי עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים
כתובת: החשמונאים 88, תל-אביב 6713305
להלן: העמותה

כללי


הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 להלן: חוק הגנת הצרכן.

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים בחנות העמותה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים בחנות העמותה רשאי לבצע פעולת רכישה בחנות בכפוף לתנאי תקנון זהה להלן: הרוכש.

כל המבצע פעולת רכישה בחנות העמותה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון העמותה ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות חנות העמותה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה ו/או מפעילי החנות ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העמותה ו/או מפעילי החנות על פי תקנון זה.

רכישת מוצריםכל השירותים והמוצרים הנמכרים בחנות העמותה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

פעולת רכישה של מוצרים בחנות העמותה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי העמותה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם העמותה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש.

העמותה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

העמותה מציעה לרכישה בחנות מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

העמותה מציעה לרכישה בחנות מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לעמותה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי העמותה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהעמותה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לעמותה ו/או תבטל את החיוב.

העמותה רשאית לספק לרוכש חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, העמותה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי העמותה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהעמותה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובת הרוכש, ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לעמותה ו/או תבטל את החיוב.

רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע בחנות העמותה ללא הגבלה עד לגמר מלאי המוצר, אלא אם צוין אחרת.

בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה (אלא אם יבחר לבצע את עיסקת הרכישה באמצעות PayPalׂ), ואולם העמותה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. העמותה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את העמותה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר. הרוכש מסכים כי העמותה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. פרטי האשראי של הרוכש לא ישמרו במערכות העמותה לאחר העברתם לחברת האשראי לצורך חיוב.

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי או באמצעות חשבון PayPal.

מערכת המחשב של העמותה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת בחנות העמותה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

כל המוצרים המוצעים לרכישה בחנות העמותה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

ביטול עסקת רכישהזכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי העמותה.

לא ניתן לבטל עיסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העיסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרד העמותה או לכתובת משלוח הדואר של העמותה, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו בחנות העמותה. בהתאם להוראות החוק רשאית העמותה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול ו/או דמי משלוח וטיפול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק. יובהר, כי החזר כספי יבוצע לאחר קבלת המוצר במשרד העמותה.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תנאים נוספיםהעמותה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם בחנות העמותה.

כל המחירים המוצגים בחנות העמותה כוללים מע"מ, דמי טיפול ודמי משלוח.

תמונות המוצרים המוצגות בחנות העמותה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העמותה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה, רשאית העמותה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה העמותה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

אם יתברר לעמותה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, תהיה העמותה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העיסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב העמותה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש ביום שנשלחה.
אופס! ההזמנה המינימלית היא 50 ש"ח והזמנתם ב- ש"ח. נוכל להשלים לכם את ההזמנה ל-50 ש"ח כתרומה לאנונימוס, או שתוכלו להוסיף מוצר/ים לסל הקניות.